HOTĂRÂRE Nr. 1439 din 18 noiembrie 2009

HOTĂRÂRE  Nr. 1439 din 18 noiembrie 2009

privind înfiinţarea Centrului Naţional de Management pentru Societatea

Informaţională şi a Centrului Naţional "România Digitală"

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 857 din  9 decembrie 2009

 

În temeiul  art. 108 din Constituţia României, republicată, al  art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Se înfiinţează Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, denumit în continuare CNMSI, şi Centrul Naţional "România Digitală", denumit în continuare CNRD, ca organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, denumit în continuare MCSI, finanţate integral de la bugetul de stat, prin divizarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, denumită în continuare ASSI, care se desfiinţează.

(2) Atribuţiile ASSI se preiau de MCSI şi se exercită prin CNMSI şi prin CNRD, potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri.

ART. 2

(1) MCSI preia, pe bază de protocol de predare-preluare, patrimoniul fostei ASSI, în termen de maximum 15 zile de la data

intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) CNMSI preia, conform protocolului de predare-preluare încheiat cu MCSI, drepturile şi obligaţiile fostei ASSI, infrastructura şi echipamentele necesare exercitării atribuţiilor pe care le exercită potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri, ţinându-se cont şi de numărul de posturi din statul de funcţii.

(3) CNRD preia, conform protocolului de predare-preluare încheiat cu MCSI,  drepturile şi obligaţiile fostei ASSI,

infrastructura şi echipamentele necesare exercitării atribuţiilor pe care le exercită potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri,

ţinându-se cont şi de numărul de posturi din statul de funcţii.

(4) Imobilul situat în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, proprietate privată a statului, intră în patrimoniul MCSI cu acelaşi titlu deţinut de ASSI, folosinţa acestuia de către cele două centre urmând a fi asigurată pe bază de contracte de comodat.

(5) Lucrările necesare pentru întreţinerea şi administrarea imobilului vor fi realizate de MCSI  şi suportate din bugetul acestuia, în limita sumelor aprobate cu

această destinaţie.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Management pentruSocietatea Informaţională

ART. 3

CNMSI are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, în spaţiul preluat de la MCSI pe bază de contract de comodat.

ART. 4

CNMSI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

ART. 5

În realizarea obiectului său de activitate, CNMSI are următoarele atribuţii principale:

a) gestionează şi operează sistemul e-guvernare disponibil la adresa www.e-guvernare.ro, Sistemul electronic de achiziţii publice şi Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport internaţional rutier de marfă şi pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale din programele de transport prin serviciile regulate judeţene, interjudeţene limitrofe şi interjudeţene;

b) operează soluţiile prin care se asigură continuitatea serviciilor oferite prin sistemele gestionate;

c) gestionează capacităţi de procesare alocate în acest sens de MCSI;

d) reglementează activităţile specifice domeniului său de activitate;

e) implementează şi operează la nivel naţional sisteme informatice şi de comunicaţii pe domeniul specific de activitate, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice;

f) colaborează cu instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale din domeniul său de competenţă;

g) înaintează MCSI propuneri de acte normative pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul furnizării de servicii publice prin mijloace electronice şi al serviciilor societăţii informaţionale;

h) auditează, la cerere, performanţa aplicaţiilor şi sistemelor informatice destinate furnizării de servicii publice prin mijloace electronice;

i) gestionează şi operează sistemul denumit "Ghişeul virtual de plăţi";

j) asigură recunoaşterea în sistemele pe care le operează a oricărei semnături electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat;

k) acordă consultanţă de specialitate pentru instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale;

l) încheie convenţii, protocoale, înţelegeri cu instituţiile din ţară care au atribuţii în domeniu şi cu instituţiile similare

din străinătate, în condiţiile legii;

m) poate fi membru al organizaţiilor interne şi internaţionale de specialitate şi participă la activităţile acestora;

n) realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activităţi de proiectare şi cursuri de pregătire privind domeniile sale de

activitate;

o) întocmeşte rapoarte anuale asupra activităţii proprii, pe care le supune spre aprobare ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale;

p) exercită orice alte activităţi stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

q) preia activitatea de gestionare a contractelor de cercetare-dezvoltare multianuale încheiate în baza  Hotărârii  Guvernulu i n r. 1 .2 66/ 200 4  pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu

modificările ulterioare, pe bază de protocol încheiat cu MCSI.

ART. 6

(1) Structura organizatorică a CNMSI este prevăzută în  anexa nr. 1. În cadrul acesteia, la propunerea

preşedintelui, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informationale societăţii informaţionale, se pot reorganiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare de lucru.

(2) Regulamentul intern de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii ale CNMSI se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

ART. 7

(1) Activitatea curentă a CNMSI este asigurată de un preşedinte ajutat de un vicepreşedinte, numiţi prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

(2) Poate ocupa o funcţie dintre cele prevăzute la alin. (1) persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medicalde specialitate;

e) are studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă;

f) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

h) îndeplineşte şi alte criterii specifice stabilite de ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

(3) Funcţiile prevăzute la alin. (1) se exercită în baza unui contract de management încheiat cu ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale pe o perioadă de maximum 4 ani, în conţinutul căruia sunt prevăzuţi indicatorii specifici de performanţă, obiectivele, clauzele contractuale care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi condiţiile de suspendare, încetare şi reziliere a acestuia

(4) Contractul de management este asimilat contractului individual de muncă şi conferă titularului vechime în muncă şi în specialitate.

(5) Remunerarea şi celelalte drepturi ale persoanelor care ocupă funcţii dintre cele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin asimilare la nivelul maxim al funcţiei de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat din cadrul ministerelor şi al altor organe centrale de specialitate.

(6) Preşedintele conduce întreaga activitate a CNMSI şi îl reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate.

(7) Preşedintele este ordonator terţiar de credite.

(8) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, preşedintele CNMSI emite decizii cu

caracter normativ sau individual.

ART. 8

Finanţarea activităţilor CNMSI se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MCSI.

ART. 9

(1) MCSI va desfăşura toate achiziţiile publice pentru achiziţia de bunuri, servicii sau lucrări necesare desfăşurării activităţii CNMSI, inclusiv pentru extinderea şi îmbunătăţirea performanţelor sistemelor informatice destinate furnizării serviciilor de guvernare prin mijloace electronice în limita sumelor

aprobate prin lege pentru fiecare an cu această destinaţie în bugetul MCSI.

(2) Îndeplinirea obligaţiilor din contractele cu finanţare din fonduri comunitare rămâne atributul exclusiv al CNMSI.

ART. 10


Rezultatele investiţiilor prevăzute la art. 9 vor fi predate pe bază de contract de comodat către CNMSI.

ART. 11

În vederea desfăşurării procedurilor prevăzute la  art. 9, CNMSI va pune la

dispoziţia MCSI documentaţia necesară şi va desemna cel puţin două persoane care

vor face parte din comisia de evaluare.

ART. 12

(1) În vederea asigurării sumelor necesare pentru procedurile prevăzute la  art. 9,

prin includerea acestora în bugetul MCSI, CNMSI va transmite, până la data de 1 iulie a fiecărui an, MCSI propunerile pentru achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări,

însoţite de documentaţii şi fundamentări detaliate.

(2) În cazul în care pe parcursul anului bugetar se constată de către CNMSI un necesar suplimentar de bunuri, produse sau servicii, va transmite MCSI datele prevăzute la alin. (1), în vederea introducerii sumelor necesare în proiectul de buget de rectificare, cu cel puţin 15 zile înainte ca propunerea să fie depusă la Ministerul Finanţelor Publice.

ART. 13

(1) CNMSI poate realiza venituri din:

a) tarife aferente sistemelor informatice pe care le administrează şi operează,

încasate potrivit legii;

b) tarife pentru activităţile desfăşurate în domeniul său de activitate;

c) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii;

d) donaţii, legate şi sponsorizări în condiţiile legii.

(2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) constituie venituri la bugetul de stat.

ART. 14

(1) Personalul ASSI aferent activităţilor prevăzute la  art. 5, precum şi personalul

auxiliar va fi preluat în cadrul CNMSI, în limita a 140 de posturi, şi va beneficia de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul

CNMSI.

(2) Preluarea se va face prin echivalarea funcţiilor, ţinându-se cont la stabilirea

acestora de vechimea în muncă şi categoria studiilor.

(3) Selecţia personalului se face ţinându-se cont de caracteristicile funcţiilor înfiinţate în cadrul CNMSI şi de criteriile stabilite la  art. 6 alin. (6) din Legea nr.

329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru

cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

(4) În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, preşedintele CNMSI va emite deciziile de concediere a personalului ale cărui raporturi de muncă încetează ca urmare a reducerii de posturi, cu respectarea


procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte şi a prevederilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autorităţii ori instituţiei publice şi reprezentanţii salariaţilor sau, după caz, ai sindicatelor.

(5) Personalul preluat va fi încadrat în limita a 40 de posturi în cadrul CNMSI, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul CNMSI, ţinându-se cont şi de dispoziţiile  Legii nr. 329/2009. Ca urmare a încadrării se va încheia un contract individual de muncă cu CNMSI.

(6) Pentru personalul care refuză încadrarea, preşedintele CNMSI va emite

deciziile de concediere, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(7) Ulterior, încadrarea personalului CNMSI se face pe bază de examen sau

concurs, conform legislaţiei în vigoare.

(8) Organizarea şi desfăşurarea examenelor sau concursurilor se vor face cu

aprobarea ordonatorului principal de credite.

(9) Salarizarea personalului contractual al CNMSI se realizează conform

prevederilor legale în vigoare.

ART. 15

CNMSI are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de 3 autoturisme, stabilit conform  Ordonanţei  Guvernu lu i n r. 80 /20 01  privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin  Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional "România Digitală"

 ART. 16

CNRD are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, în spaţiul preluat de la MCSI pe bază de contract de comodat.

ART. 17

CNRD îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu

regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

ART. 18

În realizarea obiectului său de activitate, CNRD are următoarele atribuţii

principale:

a) asigură managementul conţinutului informaţional şi serviciile de informare din cadrul eRomania şi gestionează şi operează sistemele informatice prin

intermediul cărora sunt prestate serviciile publice electronice din cadrul eRomania;

b) îndeplineşte atribuţiile de autoritate responsabilă pentru realizarea, operaţionalizarea şi administrarea PCU electronic, potrivit  Ord on an ţ ei  de  urg en ţă  a  Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi

libertatea de a furniza servicii în România;

c) operează sistemul prin care se prestează serviciile de verificare şi validare a stării certificatelor digitale emise de furnizori de servicii de certificare acreditaţi;

d) operează soluţiile prin care se asigură continuitatea serviciilor oferite prin

sistemele gestionate;

e) gestionează capacităţi de procesare alocate în acest sens de MCSI;

f) reglementează activităţile specifice domeniului său de activitate;

g) implementează şi operează la nivel naţional sisteme informatice şi de comunicaţii pe domeniu specific de activitate, în scopul furnizării serviciilor

destinate guvernării prin mijloace electronice;

h) colaborează cu instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale din domeniul său de competenţă;

i) înaintează MCSI propuneri de acte normative pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul furnizării de servicii publice prin mijloace electronice şi al serviciilor societăţii informaţionale;

j) auditează, la cerere, performanţa aplicaţiilor şi sistemelor informatice

destinate furnizării de servicii publice prin mijloace electronice, specifice domeniului său de activitate;

k) asigură recunoaşterea în sistemele pe care le operează a oricărei semnături electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat;

l) acordă consultanţă de specialitate pentru instituţii şi organizaţii naţionale,

regionale şi internaţionale;

m) încheie convenţii, protocoale, înţelegeri cu instituţiile din ţară care au atribuţii în domeniu şi cu instituţiile similare din străinătate, în condiţiile legii;

n) poate fi membru al organizaţiilor interne şi internaţionale de specialitate şi participă la activităţile acestora;

o) realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activităţi de proiectare şi cursuri

de pregătire privind domeniile sale de activitate;

p) întocmeşte rapoarte anuale asupra activităţii proprii, pe care le supune spre aprobare ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale;

q) exercită oricare alte activităţi stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

r) asigură coordonarea accesării fondurilor structurale şi europene în domeniul societăţii informaţionale;

s) asigură consultanţă, expertiză, evaluare şi participă cu membri în cadrul comisiilor de atribuire a proiectelor finanţate din fonduri structurale.

ART. 19

(1) Structura organizatorică a CNRD este prevăzută în  anexa nr. 2. În cadrul acesteia, la propunerea preşedintelui, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, se pot reorganiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare de lucru.

(2) Regulamentul intern de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii ale CNRD se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

ART. 20

(1) Activitatea curentă a CNRD este asigurată de un preşedinte ajutat de un vicepreşedinte, numiţi prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

(2) Poate ocupa o funcţie dintre cele prevăzute la alin. (1) persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical

de specialitate;

e) are studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă;

f) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei

infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit

reabilitarea;

g) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

h) îndeplineşte şi alte criterii specifice stabilite de ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

(3) Funcţiile prevăzute la alin. (1) se exercită în baza unui contract de management încheiat cu ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale pe o perioadă de maximum 4 ani, în conţinutul căruia sunt prevăzuţi indicatorii specifici de performanţă, obiectivele, clauzele contractuale care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi condiţiile de suspendare, încetare şi reziliere a acestuia.

(4) Contractul de management este asimilat contractului individual de muncă şi conferă titularului vechime în muncă şi în specialitate.

(5) Remunerarea şi celelalte drepturi ale persoanelor care ocupă funcţii dintre cele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin asimilare la nivelul maxim al funcţiei de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat din cadrul ministerelor şi al altor organe centrale de specialitate.

(6) Preşedintele conduce întreaga activitate a CNRD şi îl reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate.

(7) Preşedintele este ordonator terţiar de credite.

(8) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin preşedintele CNRD emite decizii cu caracter normativ sau individual.

ART. 21

Finanţarea activităţilor CNRD se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul

MCSI.

ART. 22

(1) MCSI va desfăşura toate achiziţiile publice pentru achiziţia de bunuri, servicii sau lucrări necesare desfăşurării activităţii CNRD, inclusiv pentru extinderea şi îmbunătăţirea performanţelor sistemelor informatice destinate furnizării serviciilor de guvernare prin mijloace electronice, în limita sumelor aprobate prin lege pentru fiecare an cu această destinaţie în bugetul MCSI.

(2) Îndeplinirea obligaţiilor din contractele cu finanţare din fonduri comunitare rămâne atributul exclusiv al CNRD.

ART. 23

Rezultatele investiţiilor prevăzute la  art. 22 vor fi predate pe bază de contract de comodat către CNRD.

ART. 24

În vederea desfăşurării procedurilor prevăzute la  art. 22, CNRD va pune la dispoziţia MCSI documentaţia necesară şi va desemna cel puţin două persoane care vor face parte din comisia de evaluare.

ART. 25

(1) În vederea asigurării sumelor necesare pentru procedurile prevăzute la  art.

22, prin includerea acestora în bugetul MCSI, CNRD va transmite, până la data de

1 iulie a fiecărui an, MCSI propunerile pentru achiziţia de bunuri, servicii sau lucrări, însoţite de documentaţii şi fundamentări detaliate.

(2) În cazul în care pe parcursul anului bugetar se constată de către CNRD un necesar suplimentar de bunuri, produse sau servicii, va transmite MCSI datele prevăzute la alin. (1), în vederea introducerii sumelor necesare în proiectul de buget de rectificare, cu cel puţin 15 zile înainte ca propunerea să fie depusă la Ministerul Finanţelor Publice.

ART. 26

(1) CNRD poate avea venituri din:

a) tarife aferente sistemelor informatice pe care le administrează şi operează, încasate potrivit legii;

b) tarife pentru activităţile desfăşurate în domeniul său de activitate;

c) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii;

d) donaţii, legate şi sponsorizări în condiţiile legii.

(2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) constituie venituri la bugetul de stat.

ART. 27

(1) Personalul ASSI aferent activităţilor prevăzute la  art. 18, precum şi personalul auxiliar va fi preluat în cadrul CNRD, în limita a 140 de posturi, şi va beneficia de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii

din cadrul CNRD.

(2) Preluarea se va face prin echivalarea funcţiilor, ţinându-se cont la stabilirea

acestora de vechimea în muncă şi categoria studiilor.

(3) Selecţia personalului se face ţinându-se cont de caracteristicile funcţiilor înfiinţate în cadrul CNRD şi de criteriile stabilite la  art. 6 alin. (6) din Legea nr.

329/2009.

(4) În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei

hotărâri, preşedintele CNRD va emite deciziile de concediere a personalului ale cărui raporturi de muncă încetează ca urmare a reducerii de posturi, cu respectarea

procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte şi a

prevederilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autorităţii ori instituţiei publice şi reprezentanţii salariaţilor sau, după caz, ai sindicatelor.

(5) Personalul preluat va fi încadrat în limita a 40 de posturi în cadrul CNRD,

beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul CNRD, ţinându-se cont de dispoziţiile  Legii nr. 329/2009. Ca urmare a încadrării se va încheia un contract individual de muncă cu CNRD.

(6) Pentru personalul care refuză încadrarea, preşedintele CNRD va emite

deciziile de concediere, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(7) Ulterior, încadrarea personalului CNRD se face pe bază de examen sau concurs, conform legislaţiei în vigoare.

(8) Organizarea şi desfăşurarea examenelor sau concursurilor se va face cu

aprobarea ordonatorului principal de credite.

(9) Salarizarea personalului contractual al CNRD se realizează conform

prevederilor legale în vigoare.

ART. 28

(1) CNRD asigură participarea personalului în comitetele de evaluare a proiectelor finanţate din fonduri structurale dedicate sectorului TIC pentru

implementarea operaţiunilor axei 3 "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

pentru sectoarele privat şi public" din cadrul Programului operaţional sectorial

"Creşterea competitivităţii economice".

(2) În vederea realizării prevederilor alin. (1), în termen de 10 zile de la primirea unei solicitări în acest sens de la MCSI, preşedintele desemnează reprezentanţii, care sunt delegaţi în cadrul comitetelor de evaluare constituite prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu păstrarea drepturilor, inclusiv salariale, avute la instituţiile de la care provin.

(3) Pe perioada desfăşurării activităţilor în cadrul comitetelor de evaluare,

reprezentanţii desemnaţi conform alin. (2) vor beneficia de majorări salariale de

75% conform procedurilor din  Hotărârea Guvernului  nr. 595/2009  pentru aplicarea

Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează

fonduri comunitare.

(4) Drepturile salariale prevăzute la alin. (2) şi majorarea salarială prevăzută la alin. (3) vor fi plătite de CNRD.

ART. 29

CNRD are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de 3 autoturisme, stabilit conform  Ordonanţei  Guvernu lu i n r. 80 /20 01  , aprobată cu modificări prin  Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările

ulterioare.

ART. 30

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC 

Contrasemnează:
Ministrul comunicaţiilor

şi societăţii informaţionale,

Gabriel Sandu

 

p. Viceprim-ministru,

ministrul administraţiei şi internelor,

interimar,

Dan Valentin Fătuloiu,

secretar de stat

 

Ministrul economiei,
Adriean Videanu

 

p. Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

 

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.439.ANEXA 1ANEXA 2